Συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς με τη Geniki Bank

Τη συγχώνευση της Τράπεζας Πειραιώς με τη θυγατρική της Geniki Bank ενέκριναν οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, η γενική συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη θυγατρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Εξουσιοδότησε καθέναν από τους κ.κ. Σταύρο Λεκκάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & CEO, Άνθιμο Θωμόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & CEO και Γεώργιο Πουλόπουλο, Γενικό Διευθυντή & CFO, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου τη Σύμβαση της Συγχώνευσης και να προβούν στη διενέργεια κάθε πράξης με σκοπό την ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

3. Ενέκρινε την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008 εκδόσεως της Τράπεζας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και την ακύρωση των τίτλων που ενσωματώνουν αυτές.

4. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις εξαγορασθείσες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008, τις οποίες κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες θα ακυρωθούν, ήτοι κατά ποσό Ευρώ επτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (?749.999.998,98).

5. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας.

6. Έλαβε γνώση της από 30.05.2014 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Πέτρου Παππά ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου.

 

πηγή:7imeres

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο