Δημοτικό συμβούλιο . Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 18.00 , ημερήσια διάταξη

Τακτικό δημοτικό συμβούλιο και η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 18.00

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  Τακτική  Συνεδρίαση  Δημοτικού  Συμβουλίου Αιγιαλείας.

 

Κύριοι,

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε Tακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) στις είκοσι έξι  (26) Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως  κατεπείγοντα:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 119.559,97 €  για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
 2. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  ποσού 150.000,00€ για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω του σεισμού της  7-11-2014.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.035.940,00 για το έργο «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας (ΕΠΠΕΡΑΑ)
 4. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2014
 5. ΄Εγκριση  4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και κοινωνική προστασία Δήμου Αιγιαλείας»
 6. Επικύρωση καταλόγου των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (σχετ.αριθ.512/2014 απόφαση Δ.Σ.).
 7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  λόγω κήρυξης του Δήμου Αιγιαλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 212 του ν. 3584/07
 8. Έγκριση  παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πεν-ταετίας
 9. Καθορισμός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν.2971/2001) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 10. Καθορισμός δικαιώματος χρήσεως αρδευτικού δικτύου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 11. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 12. Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 13. Καθαρισμός Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 14. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 15. Καθαρισμός τελών βοσκής (άρθρο 5 Β.Δ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 16. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 17. Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 18. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β.Δ 24/9-20/10/1958) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 19. Καθορισμός των Δικαιωμάτων Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά  όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 20. Καθορισμός του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09 ) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 21. Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 22. Καθορισμός του συντελεστή για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 23. Επιβολή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80 άρθρο 10 παρ.) και καθορισμός συντελεστών του, στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος  2015.
 24. Καθορισμός των τελών ύδρευσης στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 25. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015.
 26. Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης έτους 2014 στην Α΄βάθμια και Β΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Αιγιαλείας
 27. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργων στην Δ.Ε. Διακοπτού.
 28. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού».
 29. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκής Αγοράς Αιγίου.
 30. Στην πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά την χρήση από τον Δήμο της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με διακριτικό τίτλο URBOTOUR μέσω της ιστοσελίδας WWW.urbotour.com.
 31.  Έγκριση υποβολής αιτήματος στην ΕΡΓΟΣΕ και Ελληνικό Δημόσιο (Υπ. Οικονομικών και Υπ. Υποδομών) για συμπληρωματική απαλλοτρίωση  επί της  κοινοτικής οδού Λαμπιρίου – Ζήριας από το ύψος της Π.Ε.Ο έως την σιδηροδρομική γραμμή
 32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού ».
 33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας ».
 34. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:

« Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού ».

 1. Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και  1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών .(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: « Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας ».
 2. Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση  αρδευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας ».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Άνω Κερύνειας και Αγίου Ιωάννη»
 6. Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια λογισμικού.
 7. Έγκριση αναγκαιότητας για την Οργάνωση Ηλεκτρονικού Αρχείου Διοικητικών & Οικονομικών Εφαρμογών Δήμου Αιγιαλείας (Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις στις εφαρμογές των Τελών-Εσόδων & Εθνικού Δημοτολογίου).
 8. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Κυλικείου) που βρίσκεται έξωθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Π.Δ. 270/81 και της παρ.1 του αρθρ.192 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ.
 9. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Τουριστικού Περιπτέρου) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Περιστέρας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Π.Δ.270/81 και της παρ.1 του αρθρ.192 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ
 10. Έγκριση αναπροσαρμογής του μισθώματος σταθμού κινητής τηλεφωνίας  της εταιρείας COSMOTE A.E. στη θέση «ΞEΡΟΚΑΜΠΟΣ» της Τ.Κ. Περιστέρας.
 11. Στην υπ’ αριθμ.79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης δύο πινακίδων Ρ-55 του ΚΟΚ επί της οδού Περικλέους στο Αίγιο.
 12. Στην υπ’ αριθμ.78/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μη χορήγησης άδειας τοποθέτησης κώνων επί της οδού Στράτωνος 29 στο Αίγιο.
 13. Στην υπ’ αριθμ.77/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κατασκευής κίτρινης διαγράμμισης του οδοστρώματος για την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Επισκόπου Τιμοθέου 22 στο Αίγιο.
 14. Στην υπ’ αριθμ.76/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί απόρριψης αιτήματος για θέση στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76 στο Αίγιο..
 15. Στην υπ’ αριθμ.74/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης κατόπτρου και πινακίδων ΚΟΚ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως & Βαλαωρίτου στο Αίγιο.
 16. Στην υπ’ αριθμ.72/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί επικάλυψης υδραύλακα επί της οδού Παυσανίου στο Αίγιο.
 17. Στην υπ’ αριθμ.71/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μη παραχώρησης δημοτικού βοσκοτόπου εντός των ορίων της  Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
 18. Στην υπ’ αριθμ.67/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κίτρινης διαγράμμισης για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Γρηγορίου Ε΄52 στο Αίγιο..
 19. Στην υπ’ αριθμ.69/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Κορίνθου 53 στο Αίγιο.
 20. Στην υπ’ αριθμ.66/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης Ρ-39, κίτρινη διαγράμμιση και κατασκευή ράμπας επί της οδού Γρηγορίου Ε΄στο Αίγιο.
 21. Στην υπ’ αριθμ.65/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί ρύπανσης πόλεως Αιγίου από αφισοκολλήσεις και αυτοκόλλητα πινακίδων.
 22. Στην υπ’ αριθμ.64/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης κολωνακίων σε τμήμα της οδού Περεσιάδη στην Τ.Κ. Ακράτας.
 23. Στην υπ’ αριθμ.50/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί ανάκλησης της αριθ.481/2008 αποφ.Δ.Σ., που αφορά χορήγηση θέσης στάθμευσης (λόγω θανάτου).
 24. Στην υπ’ αριθμ.47/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί ρυθμίσεων και σήμανσης στην οδό Αιδηψού στο Αίγιο.
 25. Στην υπ’ αριθμ.36/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μη χορήγησης άδειας φορτοεκφόρτωσης – μεταφοράς αγαθών επί της οδού Ελίκης 46 στο Αίγιο.
 26. Στην υπ’ αριθμ.34/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί απόρριψης αιτήματος κοπής δένδρου επί της οδού Ζ. Πηγής 67 στο Αίγιο.
 27. Στην υπ’ αριθμ.33/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μεταφύτευσης δένδρου επί της οδού Κανελλοπούλου 38 στο Αίγιο.
 28. Στην υπ’ αριθμ.1/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, περί κατάρτισης σχεδίου δράσης .
 29. Στην υπ’ αριθμ.2/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, περί σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
 30. Στην υπ’ αριθ.1/2014 απόφαση της Τ.Κ.Αγίου Κωνσταντίνου, σχετικά με παραχώρηση αίθουσας στο Σύλλογο ΑγιοΚωνσταντινιωτών «Η Συμπαράσταση», για κάλυψη των αναγκών του.
 31. Στην αίτηση κ.Γεωργόπουλου Ν.Βασιλείου, για επιστροφή ποσού 347,99€ από πληρωμή ΕΕΤΗΔΕ 2013 για το μισθωμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου και συγκεκριμένα ενός δημοτικού καταστήματος (καφενείου) στον οικισμό Κάτω Πτέρης Τ.Κ .ΠΤΕΡΗΣ.
 32.  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα  των : 1) Σκόρδα Χαράλαμπου, 2) Σταγκόπουλου Χρήστου,3) Τσατσαρή  Νικόλαου & 4) Καρβέλη Θεοδώρα.
 33. Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς – φορολογικούς καταλόγους  της  Δ.Ε. Διακοπτού.
 34. Διαγραφή χρέωσης ΚΟΚ σε βάρος της κας Τσαχάλου Βασιλικής.
 35. Διαγραφή ποσού 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του κ.Τσάκωνα Διονυσίου, ετών 2012, 2011, 2010  και 2009.
 36. Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ έτους 2014 της κας Ανδρικοπούλου Παναγιώτας  του Γεωργίου.

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο