Παπανικολού : X.Y.T.A.GATE Season 6 / Episode 17

Εξοπλίζεται η Παπανικολού!

e-aigio.gr aigialeia news aigio papanikolou 3

X.Y.T.A.GATE       Season 6 / Episode 17

Προχωράνε! θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο της Δευτέρας: αγοράζουν εξοπλισμό για την Παπανικολού:

Με τις ανησυχίες των κατοίκων της Δυτικής Αιγιάλειας να είναι εύλογες για την συνέχιση των εργασιών , το περιφερειακό  συμβούλιο βγάζει για μειοδοτικό διαγωνισμό την προμήθεια εξοπλισμού του ΧΥΤΑ Παπανικολού .

e-aigio.gr aigialeia news aigio papanikolou 1

ΘΕΜΑ : 23

 

                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πάτρα 4-11-2014                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ                                  

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Ακτή Δυμαίων – Δημ. Υψηλάντη 1                               

 Ταχ.Κώδικας :  261 10, Πάτρα                                                              

Τηλέφωνο:        2613 620231             

                                                                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ                              

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης προμήθειας  «Κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αιγιαλείας» για τις ανάγκες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης  Απορριμμάτων  3ης Δ.Ε. Ν. Αχαϊας.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης  διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
 4. Τις  διατάξεις του Π.Δ.  118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» και οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου μπορεί να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 «Περί αποφαινομένων οργάνων έργων, μελετών κ.λ.π. αρμοδιότητας Περιφερειών».
 8. Την με αρ. πρωτ. 1413/14-3-2013 απόφαση  Περιφερειάρχη  Δυτικής Ελλάδας για ένταξη της πράξης  «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Αιγιαλείας», με κωδικό MIS 393366 στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.ΙΝ.  και το με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Ε.  64995/2044/οικ/7-3-2014 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (προς Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε.) για τροποποίηση της πράξης ένταξης.
 9. Την με αρ. πρωτ. 13028/ΔΕ-1371/26-3-2013 απόφαση Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ. για ένταξη στη ΣΑΕΠ 001/8 με κωδικό 2013 ΕΠ00180009 της «Κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Αιγιαλείας».

            10.  Την από 24-7-2013 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης  Απορριμμάτων  3ης Δ.Ε. Ν. Αχαϊας.

1.Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ.  7/2013.

2. Το γεγονός ότι στην πράξη ένταξης της  «Κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Δυτικής Αιγιαλείας», με κωδικό MIS 393366 στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.ΙΝ., περιλαμβάνεται ως δεύτερο υποέργο

η προμήθεια κινητού εξοπλισμού   με προϋπολογισμό 670.000 €.

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

    την προμήθεια «Κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αιγιαλείας» (ενός συμπιεστή απορριμμάτων, ενός  ελαστικοφόρου φορτωτή και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού) προϋπολογισμού 670.000 €, για τις ανάγκες λειτουργίας του  Χ.Υ.Τ.Α. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης  Απορριμμάτων 3ης Δ.Ε. Ν. Αχαϊας,  με τη διεξαγωγή  δημοσίου ανοικτού  διεθνή  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές (Π.Δ. 118/2007) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη (τεχνικοοικονομικά) προσφορά ανά είδος του ζητούμενου εξοπλισμού.        

                                             

                                                                                      

           Ο   Αντιπεριφερειάρχης

            Υποδομών και Δικτύων                                                                          

                   Ιωάννης  Λύτρας

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο